MY BELLE VACANZE CARD

LOG IN

human travel

Privacy

Adak Italia srl dat het inzet en aandacht zal betrachten bij de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.humantravel.com en van alle sites die verband houden met Adak Italia srl en afgeleiden daarvan, door de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen volgens de heersende wetgeving op gebied van de bescherming van persoonsgegevens (Privacy-wet), in het Italiaanse wetsbesluit 30 juni 2003, n. 196. Onderstaand vindt u de procedures voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers van de site, die worden verkregen door middel van een informatieve tekst die op grond van artikel 13 van de Privacy-wet wordt weergegeven aan iedereen die in wisselwerking staat met de webservices die door Adak Italia srl worden aangeboden en die elektronisch toegankelijk zijn vanaf het adres www.humantravel.com, de officiële homepage van de Site. De informatieve tekst wordt, zoals aangegeven in de inleiding, alleen weergegeven voor de Site en de afgeleiden daarvan die te herleiden zijn tot Adak Italia srl . De informatieve tekst houdt ook rekening met de Aanbeveling 2 / 2001 die de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, verenigd in de Groep die is opgericht met art. 29 van Richtlijn 95/46/EG, hebben aangenomen op 17 mei 2001 om enkele minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens te bepalen.

De “houder” van de gegevensverwerking

Na raadpleging van deze Site mogen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt. De “houder” van de verwerking daarvan is Adak Italia srl, marketing-afdeling, p/a Viale Generale Dalla Chiesa 13, 50136 Firenze, info@humantravel.com

Plaats van verwerking van de gegevens

De gegevens die afkomstig zijn van de webservices van de Site worden verwerkt in de eerder genoemde vestiging van Adak Italia srl . Deze verwerking wordt uitsluitend verzorgd door technisch personeel van het kantoor dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, of eventueel door personeel dat onderhoudswerkzaamheden pleegt. Gegevens die afkomstig zijn van de Site worden niet medegedeeld of doorgegeven.
Informatieve tekst volgens art. 13 van de Privacy-wet inzake de verwerking van gegevens afkomstig van het gebruik van de Site: het soort verwerkte gegevens en doel van de verwerking
Het gebruik van de Site is vrij en vereist geen enkele registratie van de gebruiker, met uitzondering van de gevallen waarin het verzamelen van persoonsgegevens nodig is voor bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld: gebruik kunnen maken van bepaalde extra services van de site, het aanvragen van commerciële informatie, het deelnemen aan forums en blogs, het verzenden van curriculum vitae of het verzenden van e-mailberichten naar de adressen die op de Site staan. Er kan dus onderscheid worden gemaakt tussen gegevens die alleen afkomstig zijn van de navigatie door de gebruiker en gegevens die vrijwillig door de gebruiker zijn verstrekt omwille van bepaalde doeleinden.

Gegevens die afkomstig zijn van de navigatie door de gebruiker

De computersystemen en de softwareprocedures die nodig zijn voor het functioneren van de Site verwerven enkele gegevens waarvan de overdracht bij het gebruik van de internet-communicatieprotocollen hoort. Het gaat om gegevens die niet worden verzameld om aan specifieke interesses te worden verbonden, maar die vanwege hun aard via verwerking en verbinding met gegevens die in het bezit van derden zijn de gebruikers zouden kunnen identificeren. Dergelijke verwerkingen en verbindingen van de gegevens worden nooit door Adak Italia srl  uitgevoerd of opgedragen aan derden. Bij deze gegevens horen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers verbinding maken met de site, de URL-adressen van de gevraagde bronnen, de tijd van de aanvraag, de methode van de aanvraag aan de server, de afmetingen van het bestand dat als antwoord wordt gegeven, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft en andere parameters omtrent het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden door Adak Italia srl  uitsluitend gebruikt in anonieme vorm en voor statistieken over het gebruik van de Site en de juiste werking van de Site. De gegevens zouden kunnen worden gebruikt en bewaard in geval van verdenking van computercriminaliteit tegen de Site. In dat geval behoudt Adak Italia srl  zich het recht voor zich te wenden tot de bevoegde autoriteiten ter beoordeling van de eventuele aansprakelijkheid.

Gegevens die de gebruiker vrijwillig doorgeeft

De persoonsgegevens van gebruikers die een vrijwillige uitwisseling hebben met de Site door hun persoonsgegevens aan Adak Italia srl  te geven voor bepaalde services, worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde service of prestatie uit te voeren en worden uitsluitend aan derden doorgegeven als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoer van de service (verzending van materiaal, assistentie, enz.). Op de pagina’s voor de services op verzoek van de Site staan specifieke korte informatieve teksten die de aandacht van de gebruiker op de verwerking van zijn persoonsgegevens vestigen. Behalve hetgeen hierboven staat aangegeven over de navigatiegegevens, is het verstrekken van de persoonsgegevens van de gebruikers facultatief, hoewel de gegevens noodzakelijk zijn voor de levering van bepaalde services. Als de gegevens niet worden verstrekt, kan de levering van de service worden bemoeilijkt of onmogelijk zijn.

Cookies

De gebruikte applicatiesoftware kan cookies bevatten. Cookies hebben als voornaamste functie de navigatie voor de gebruiker te vergemakkelijken. Cookies kunnen informatie leveren over de navigatie op de Site en de werking van sommige services mogelijk maken waarvoor het traject van de gebruiker over de verschillende pagina’s van de Site bekend moet zijn. De cookies in de gebruikte softwareapplicaties zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot de persoonsgegevens van de gebruiker. Bij iedere toegang tot het portaal worden los van de aanwezigheid van een cookie het type browser (bijv. Internet Explorer, Netscape), het besturingssysteem (bijv. Macintosh, Windows), de host en de URL van herkomst van de bezoeker geregistreerd, naast de gegevens op de gevraagde pagina. De gebruiker kan echter zijn browser zo instellen dat hij wordt geïnformeerd wanneer er een cookie wordt gebruikt zodat hij kan beslissen dat te verwijderen.

Rechten van de betrokkenen

Degenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht op bevestiging van het bestaan van deze gegevens en op bekendmaking van de inhoud en de herkomst ervan; ze hebben het recht de juistheid ervan te controleren of te verzoeken om integratie of bijwerking of correctie op grond van artikel. 7 van de bovengenoemde D. Lgs. nr.196/2003. Krachtens hetzelfde artikel heeft men het recht te vragen om annulering, verandering in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, en hoe dan ook, om legitieme redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan. De verzoeken moeten worden gericht aan de Houder van de gegevensverwerking.